Hôm nay AN GIANG btđ, btl xin ace chỉ giáo để mình vào bờ. Xin cam on