Ng20/11/17 mk it tham gia vs dd hnay mạng phép xin chốt 2ểm
STL 37 - 73 chúc mm vv rr.