Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1081 Đi xe cúp 85 - 57
1082 Đi đái dắt 98 - 99
1083 Đi đánh được cá 76 - 87 - 78
1084 Đi đò 73 - 04 - 44
1085 Đi đổ cứt 15 - 16 - 61
1086 Đi đò dọc 73 - 37 - 32
1087 Đỉa bám đầy người 28 - 11
1088 Đỉa bán vào chân 29
1089 Đỉa cắn người 58
1090 Địa ngục 12 - 63
1091 Đình chùa 01 - 40 - 80
1092 Đói 13 - 93 - 59
1093 Đôi bít tất 96 - 39 - 83
1094 Đôi chim bồ câu 02 - 22
1095 Đôi dép 33 - 81
1096 Đôi giày ba ta 02 - 03
1097 Đòi nợ 53 - 35
1098 Đồi núi 68 - 86 - 81
1099 Đôi vẹt 83 - 87
1100 Đom đóm 19 - 59
1101 Đồng hồ 95 - 58
1102 Đống lửa 08 - 48
1103 Đống rơm 25 - 50 - 27
1104 Đóng thuyền 04 - 44 - 71 - 54
1105 Động trạm của quý của đàn bà 65 - 63
1106 Đốt lò sưởi 03 - 37
1107 Đưa tang 27 - 72
1108 Đứng trên mái nhà 46 - 64
1109 Được bạc 82
1110 Được của 53 - 78 - 80
Tìm   A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z